Arbetsförmågebedömning

Vid behov av bedömning av den anställdes arbetsförmåga, vid funktionsvariation eller längre sjukskrivning, kan Iris bistå med framåtsträvande insatser.

Intresserad av en
bedömning av
arbetsförmåga?

Kontakta oss
för mer information »

Är du intresserad av en Arbetsförmågebedömning? Kontakta oss för mer information »

När du som arbetsgivare behöver underlag för att hjälpa den anställde tillbaka i arbete kan vi göra en arbetsförmågebedömning. Våra specialister levererar ett tydligt underlag med förslag på anpassningar så du fullföljer ditt arbetsgivaransvar och den anställde blir delaktig i sin rehabilitering.

Om Arbetsförmågebedömning

Genom att utreda arbetsförutsättningar kan vi ge svar på vilka arbetsuppgifter den anställde kan utföra i det ordinarie arbetet. Vi gör en samlad bedömning där vi tittar på de motoriska färdigheterna, den kognitiva förmågan samt den psykosociala funktionen. Vårt team underlättar för dig som arbetsgivare genom att föreslå konkreta åtgärder för att hjälpa medarbetaren tillbaka till arbete.

Innehåll och upplägg
• Kartläggning av arbetsuppgifter
• Observation av arbetsutföranden, dialog med arbetsgivare och anställd
• Skriftlig rapport

Tidsåtgång
En arbetsvecka

Förväntat resultat
Ett väl underbyggt underlag med förslag på anpassning och stöd. Det möjliggör för dig som arbetsgivare att matcha den anställdes förutsättningar mot återgång till arbetet.

Stöd från Försäkringskassan

Om en anställd behöver hjälp att återgå i arbete efter en längre tids sjukskrivning eller har en funktionsvariation och har behov av stöd för att klara arbetssituationen, kan du som arbetsgivare ansöka om bidrag från Försäkringskassan.

Iris är godkända av Försäkringskassan som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

För flera av våra tjänster kan det vara aktuellt. Fråga oss för mer information.

 

Att genomföra en Arbetsförmågebedömning

En Arbetsförmågebedömning är ett viktigt verktyg för att hjälpa en sjukskriven tillbaka i arbete och/eller för att bedöma vilken nivå på sjukledighet som kan beviljas. Den kan utföras både vid fysisk sjukdom och vid problem i form av utmattningssyndrom eller liknande.

Vad innebär en Arbetsförmågebedömning?

Det innebär att man genomför en utredning av arbetstagarens förmåga att utföra olika arbetsuppgifter. Den kan syfta till att hjälpa den anställde tillbaka i arbete, då man får reda på vad denne klarar och inte klarar av. Bedömningen kan också ligga till grund för Försäkringskassans avgörande om rätt till sjukpenning.

Hur går en Arbetsförmågebedömning till?

När våra arbetsteraputer hjälper till med en Arbetsförmågebedömning utgår vi från en mall där vi börjar med att kartlägga medarbetarens ordinarie arbetsuppgifter och andra möjliga arbetsuppgifter inom företaget. Den sjukskrivne får sedan utföra dessa uppgifter, och eventuellt andra standarduppgifter, för bedömning av arbetsförmågan. Mellan passen förs en dialog med arbetsgivaren och medarbetaren, och slutligen utformar vi en skriftlig rapport. Kontakta oss om ni vill ha exempel på Arbetsförmågebedömning.

När ska en Arbetsförmågebedömning göras?

En Arbetsförmågebedömning ska göras så snart som man inser att behovet finns. I samband med att en rehabiliteringsplan ska tas fram kan en Arbetsförmågebedömning vara till stor hjälp. Vad gäller den anställdes rätt till sjukpenning från Försäkringskassan så begränsas den efter olika fastställda tider av sjukskrivning och i samband med dessa kan en Arbetsförmågebedömning utgöra underlag för bedömningen.

Hur lång tid tar en Arbetsförmågebedömning?

Det är viktigt att genomföra en grundlig bedömning, då arbetstagaren ofta kan utföra uppgifter under kortare tid, men inte hela dagar eller en hel vecka. Det brukar därför vara lämpligt att avsätta en arbetsvecka.

Vad händer efter Arbetsförmågebedömning?

Efteråt har du som arbetsgivare ett bra underlag för att matcha medarbetarens förmågor med de arbetsuppgifter du kan erbjuda. Detta ska dokumenteras i rehabplanen. Om bedömningen ska utgöra underlag för nivå på sjukpenning så ska rapporten skickas in till Försäkringskassan.

Kontakta oss

  • Exempeltext: Hej! Jag är intresserad av att veta mer om tjänsten Utredning Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Translate »