Arbetsträning

Upplever du som arbetsgivare att din medarbetare behöver stöd att uppnå sin fulla arbetsförmåga, kan Iris erbjuda en välmatchad Arbetsträning.

Är du
intresserad av
Arbetsträning?

Kontakta oss
för mer information »

Är du intresserad av Arbetsträning? Kontakta oss för mer information »

För att den anställde ska återfå sin arbetsförmåga behövs ofta en arbetsinriktad rehabiliteringsinsats. Du som arbetsgivare kan ge den anställde möjlighet att arbetsträna på olika arbetsuppgifter utan krav på prestation som ett led i återgång till arbete.

Arbetsträna för att uppnå full arbetsförmåga

Vid återgång i arbete efter sjukskrivning kan den anställde genom arbetsträning ges möjlighet att återfå den fulla arbetsförmågan genom att utföra arbetsuppgifter i den ordinarie verksamheten utan krav på prestation.

Vid psykisk ohälsa rekommenderas ibland att arbetsträningen genomförs utanför ordinarie arbetsplats. När målet är att byta arbetsplats skapar vi möjligheter till arbete genom en väl matchad, planerad och förberedd arbetsträning hos annan arbetsgivare. Vi tar ansvar för att hitta rätt plats där det också finns goda förutsättningar för anställning och fortsatt arbete.

Under arbetsträningen fortgår coachningen regelbundet.

Innehåll och upplägg

  • Förslag på passande arbetsträningsplatser
  • Dialog om arbetsträningens upplägg till aktuell arbetsplats
  • Uppstart av arbetsträning med coachande stöd
  • Löpande uppföljning med den anställde
  • Löpande avrapportering till arbetsgivaren

Tidsåtgång
Tre månader om den anställde ska gå tillbaka till ordinarie arbete. Vid arbetsträning på ett nytt arbete hos arbetsgivaren eller annan arbetsgivare kan tiden utökas.

Förväntat resultat
Arbetsträningen ska leda till att den anställde återfår så mycket som möjligt av sin arbetsförmåga och kan återgå till arbete – hos ny eller nuvarande arbetsgivare.

Stöd från Försäkringskassan

Om en anställd behöver hjälp att återgå i arbete efter en längre tids sjukskrivning eller har en funktionsvariation och har behov av stöd för att klara arbetssituationen, kan du som arbetsgivare ansöka om bidrag från Försäkringskassan.

Iris är godkända av Försäkringskassan som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

För flera av våra tjänster kan det vara aktuellt. Fråga oss för mer information.

 

Arbetsträning – ett bra verktyg

Det finns flera sätt att ta till för att få sjukskrivna åter i arbete. Vi erbjuder assistans om ni funderar på att sätta in arbetsträning.

Vad är arbetsträning?

Arbetsträning är en väg till återgång i arbete efter sjukskrivning – helt enkelt ett sätt att förbereda den som varit sjukskriven länge på att börja jobba. Det är en metod för arbetslivsinriktad och social rehabilitering som blir en mjukstart för den sjukskrivne. Denne får komma till sin ordinarie arbetsplats, eller arbetsträna på en ny arbetsplats, utan krav på prestation och bara så många timmar som hen orkar med.

Vem kan få arbetsträning?

För den som inte antas kunna komma tillbaka i full omfattning inom 60 dagars sjukskrivning, ska det upprättas en rehabiliteringsplan – arbetsgivarens plan för återgång i arbete. I denna kan arbetsträning anges som ett verktyg för att få den sjukskrivne tillbaka till jobbet. Arbetsträning kan också erbjudas den som varit arbetslös länge.

Vem betalar vid arbetsträning?

Om arbetsträning anges i rehabplanen så kan Försäkringskassan besluta om utbetalning av en rehabiliteringsersättning som täcker kostnaderna.

Hur arbetstränar man?

Det finns ingen checklista för arbetsträning som fungerar för alla. Istället är det viktigt att den som ska arbetsträna får vara fullt delaktig i att bestämma hur arbetsträningen ska gå till.

Ibland kan det vara lämpligt med arbetsträning på annan arbetsplats. Det kan särskilt vara fallet för arbetslivsinriktad rehabilitering vid psykisk ohälsa, då det känns alltför motigt för den sjukskrivne att återgå direkt till sin ordinarie arbetsplats.

Vilka företag tar emot arbetsträning?

Vilket företag som helst kan ta emot personer för arbetsträning. För den som är arbetslös gäller att denne själv får försöka att hitta en plats. Vi har många kontakter och kan alltid erbjuda bra arbetsplatser för arbetsträning för er som har en sjukskriven anställd som behöver en liten omväg för att komma tillbaka.

Hur söker man arbetsträning?

Ansök om bidrag för arbetsplats­inriktat rehabiliteringsstöd hos Försäkringskassan.

Kontakta oss

  • Exempeltext: Hej! Jag är intresserad av att veta mer om tjänsten Utredning Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Translate »