Utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Vid misstanke om eventuella läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, kan Iris erbjuda en utredande kartläggning med konkreta förslag på åtgärder.

Intresserad
av Utredning
av dyslexi?

Kontakta oss
för mer information »

Är du intresserad av Utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? Kontakta oss för mer information »

Om du som arbetsgivare, anställd eller privatperson upplever ett behov av att få klargjort om eventuella läs- och skrivsvårigheter finns kan vi göra en utredning.

Vårt expertteam kan erbjuda både en pedagogisk och medicinsk utredning.

Hur går en dyslexiutredning till?

Vid en pedagogisk utredning undersöker vårt team, med bland annat specialpedagog, personens läs- och skrivförmåga genom noggranna tester för att ta reda på om deltagaren har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Vid en medicinsk utredning undersöker vårt team, med bland annat specialpedagog och logoped, läs- och skrivförmåga för att ta reda på om personen uppfyller kriterierna för diagnosen specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi enligt klassifikationssystemet ICD 10.

Utifrån resultatet av utredningen skriver vi ett utlåtande och ger förslag på åtgärder.
Vi går igenom vårt utlåtande i ett uppföljningsmöte.

Innehåll och upplägg
• Vi inleder med en djupintervju och kartläggning av styrkor och svagheter samt upplevd problematik.
• Vi gör en rad standardtester som bygger på forskning kring läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.
• Vårt team dokumenterar i en skriftlig rapport som förutom resultatet också innehåller relevanta rekommendationer.
• Vi avslutar med en uppföljning och genomgång av strategier samt pedagogiska verktyg kopplade till utredningens resultat.

Tidsåtgång
Utredningen genomförs under ca 4-6 timmar.

Förväntat resultat
En läs- och skrivutredning som konstaterar eller utesluter läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi.
Vid en medicinsk utredning skapas underlag för eventuell diagnos enligt klassifikationssystemet ICD 10.

Kontakta oss

  • Exempeltext: Hej! Jag är intresserad av att veta mer om tjänsten Utredning Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Translate »