i Magasinet

Iris satsar på systematiskt tillgänglighetsarbete

Tillgänglighet är ett rättighet. För Iris har mångfald och inkludering varit en hjärtefråga i stort sätt sedan starten för 160 år sedan. Som ett led i att utveckla det systematiska tillgänglighetsarbetet har Iris tillsatt en tillgänglighetsansvarig, Evalena Habel.

Som tillgänglighetsansvarig har Evalena det övergripande ansvaret för tillgänglighet och inkluderingsfrågor för Iris och systerbolaget Medlearn.

Evalena Habel Tillgänglighetsansvarig på Iris

Evalena Habel, tillgänglighetsansvarig på Iris

Det systematiska arbetet handlar om att hitta effektiva sätt att löpande jobba med detta i organisationen. Regeringen satte extra ljus på frågan när de den 24 september, presenterade beslutet om en strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021 – 2031. Strategin innebär att 28 myndigheter i Sverige får ett tydligt uppföljningsansvar utifrån de nationella målen inom funktionshinderpolititiken.

– Som leverantör till myndigheten Arbetsförmedlingen ska vi ligga steget före inom detta och vi är glada att vi kommit igång med arbetet kring inkludering och tillgänglighetsfrågor berättar Evalena Habel och ger exempel;

– Vi har hittat sätt att identifiera och åtgärda hinder mot tillgänglighet i vår verksamhet. Genom vår Tillgänglighetspolicy och ett internt verktyg, Förbättringsportalen, kan alla medarbetare ge förbättringsförslag gällande tillgänglighet och inkludering. Det kan exempelvis handla om otillgängliga digitala verktyg eller otextade filmer berättar hon.

– Vi har också tillsatt ett Tillgänglighetsråd, bestående av representanter med olika perspektiv. Förutom att hitta lösningar för att avhjälpa hinder ska expertrådet framåt vara med i nya utvecklingsprocesser för att säkerställa tillgängligheten.

Enligt regeringens funktionshinderstrategi ska myndigheterna bland annat följas upp på

  • principen om universell utformning
  • befintliga brister i tillgängligheten
  • individuella stöd och lösningar för individens självständighet
  • samt att förebygga och motverka diskriminering.

Evalena fortsätter;

– Principen om universell utformning är också något vi fokuserar på. Universell utformning är ett sätt att tänka och agera för att landa rätt redan från början och inte senare behöva göra specialanpassningar.

Vi använder modellen UUA (Universell Utformning av Arbetsplatser) som är en bra grund att utgå ifrån. Begreppet kommer från Funktionsrättskonventionen, det vill säga FN:s deklaration om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det handlar i grund och botten om att inkludera alla. Inte bara rent fysiskt i våra lokaler utan det är lika viktigt hur vi bemöter varandra och hur vi tar tillvara på allas perspektiv och erfarenheter, även internt i vår organisation.

Evalena Habel avslutar;

– Jag är glad att jag få arbeta med att systematisera vårt arbete med tillgänglighet och inkludering. Det är samtidigt ett förändringsarbete som börjar hos var och en, där vi alla behöver fundera på våra egna omedvetna fördomar och vår egen normtillhörighet. Jag vill att vi i praktiken ska bli experter på de här frågorna inåt i vår egen organisation och utåt mot våra deltagare, elever, kunder och i rekryteringsprocessen av medarbetare.

Vill du veta mer om hur Iris och Medlearn jobbar systematiskt med inkludering?

Kontakta Evalena.habel@irisgruppen.se
Tillgänglighetsansvarig Irisgruppen med bolagen Iris och Medlearn
Tjänsteansvarig för särskilt pedagogiskt stöd i Yrkeshögskolan (SPS-YH) och Return to Work (RTW) på Iris

Translate »