Iris hantering av personuppgifter

Uppdaterad 2022-07-07

Irisgruppen värnar om den personliga integriteten

Det är viktigt för oss att vi hanterar din information på ett tryggt och ansvarsfullt sätt samt att vi följer aktuell lagstiftning. Inom Irisgruppen har vi därför tagit fram riktlinjer för hur vi hanterar personuppgifter och hur vi arbetar med digitala tjänster. Du kan vara trygg med att personuppgifter behandlas på ett säkert sätt samt att vi förhindrar obehörigt tillträde till och obehörig användning av personuppgifter. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Kontaktuppgifter

Irisgruppen, består av bolagen Iris Hadar AB, Medlearn AB och AB Iriskraften där Iris Hadar AB är moderbolag. Du når oss på telefon 010-761 00 40 eller via mail på info@irisgruppen.se.

Personuppgiftsansvar

Om inget annat anges är det företag inom Irisgruppen vars tjänst du använder gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med Iris Hadar AB.

Iris Hadar AB, organisationsnummer 556396-0789
Medlearn AB, organisationsnummer 556468-6821
AB Iriskraften, organisationsnummer 559336-2436

Vilka uppgifter behandlar vi och varför

För dig som går en utbildning eller insats

För att du som deltagare på Irisgruppen ska kunna tillgodogöra dig den utbildning eller insats du går hos oss behöver vi behandla personuppgifter.

De personuppgifter vi framför allt behandlar är uppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, närvaro, inlämningsuppgifter, bedömningar, betyg, studieplaner och annan dokumentation som ingår i uppdragsbeskrivningen för insatsen.

Syftet är att kunna ge dig som deltagare tillgång till olika IT-system, upprätta dokumentation gällande den utbildning eller insats du genomför hos oss, samt att rapportera till den uppdragsgivare eller myndighet som är huvudman för din utbildning/insats.

För dig som söker en ledig tjänst
För att kunna behandla din ansökan och eventuellt göra dig aktuell för framtida jobbmöjligheter sparar vi dina uppgifter. Detta kan vara uppgifter som kontaktuppgifter, ålder, utbildning, anställningshistorik, CV, meriter och övriga uppgifter som du valt att lämna till oss. Samt bedömning/minnesanteckningar under urvalsförfarandet i rekryteringsprocessen.

För dig som har en kontakt med oss
När du kontaktar oss eller anmäler intresse till någon av våra utbildningar behöver vi behandla dina uppgifter. De personuppgifter vi framför allt behandlar är uppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt uppgifter om den utbildning eller insats som du är intresserad av hos oss. Syftet är att kunna besvara de frågor du har och kunna förse dig med information i form av brev, e-postutskick eller sms. Vi använder personuppgifter för att analysera och förstå marknadstrender för att kunna utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. Vi för även register över kontaktpersoner till de företag och organisationer vi samarbetar med.

Information i sociala medier och på webbplatser
Vid publicering av personuppgifter på våra webbplatser (medlearn.se, iris.se, irisgruppen.se, iriskraft.se, irisyh.se) och i våra sociala mediekanaler (Facebook, Instagram, Linkedin) tar vi hänsyn till individers personliga integritet och inhämtar samtycke. Det kan vara uppgifter som namn, fotografier, titel, funktionsvariation eller i vilken insats eller utbildning personen deltar. Undantag kan göras i vissa fall som när offentliga personer tex politiker besöker våra verksamheter. I våra sociala mediekanaler kan vi enligt våra användarvillkor ta bort inlägg och kommentarer som innehåller uppgifter som kränker enskildas personliga integritet. Personuppgifter ska inte vara tillgängliga i våra digitala kanaler mer än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Bedömningen av vad som ska gallras i de sociala mediekanalerna görs löpande av kommunikationsavdelningen och minst en gång per år för webbplatserna.

Rättslig grund

Irisgruppen behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då behandlingen är nödvändig för att utföra uppgift av allmänt intresse, för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter.

Irisgruppen är i sin utbildningsverksamhet i vissa fall också skyldigt att följa Skollagen och de författningar som följer av den. Likaså är Irisgruppen skyldigt att följa lagen om Yrkeshögskolan m.fl. författningar inom det området. T.ex. bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen, rapporteringsskyldighet till Uppdragsgivaren, CSN och försäkringskassan m.fl.

Vi hanterar också vissa personuppgifter för våra uppdragsgivare såsom t.ex. kommuner och Arbetsförmedlingen i enlighet med de personuppgiftsbiträdesavtal som upprättats med dessa. Det handlar i första hand om enklare elevadministrativa personuppgifter och hanteringen baseras på artikel 6, § 1b Dataskyddsförordningen.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Personuppgifter kan vid användning av leverantörers molntjänster komma att överföras till ett tredjeland, dvs utanför EU/EES. Överföring kommer endast att ske under förutsättning av att det föreligger beslut från EU-kommissionen om förekomsten av en adekvat skyddsnivå i berört tredjeland, att lämpliga skyddsåtgärder vidtagits eller att det föreligger särskilt tillstånd från tillsynsmyndigheten.

Gallring av personuppgifterna

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen. Vi tar normalt bort personuppgifter 9 månader efter avslutad utbildning om det inte finns rättsliga krav kvar för att bevara uppgifterna. I vår rekryteringstjänst sparas uppgifterna tills du själv tar bort dom alternativt max efter två år om du inte angett andra önskemål. I övriga fall gallras uppgifterna ett år efter att relationen upphört om inte annat angetts i samband med registreringen eller vid samtycke.

Dina rättigheter

Du har rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt begära ut registerutdrag om de personuppgifter som behandlas om dig samt få rättelse kring felaktiga uppgifter i våra system. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål om du anser att dina personuppgifter behandlats på ett felaktigt sätt. För kontaktuppgifter, se www.datainspektionen.se.

Vill du ha ett registerutdrag, rättelse eller radering av dina personuppgifter alternativt återkalla ett samtycke så ska du vända dig till vårt dataskyddsombud med en skriftlig och undertecknad ansökan.

Skicka ansökan till dataskyddsombud@irisgruppen.se eller
Iris Hadar AB
Att: Amanda Rokvic
Nordenskiöldsgatan 13
211 19 Malmö

Fler språk

Irisgruppen presenterar av serviceskäl information om sin personuppgiftsbehandling på flera olika språk.
Den svenska versionen kan komma att uppdateras oftare än de övriga språkversionerna.
Den som vill säkerställa att den har tillgång till fullständig och aktuell information, måste alltså utgå från den svenska versionen.

Translate »