Geografi 2

Vuxenutbildning

Geografi 2 är en fördjupande kurs inom ämnet geografi och bygger på geografi 1. Kursen geografi 2 behandlar människans livsvillkor, naturmiljö, hållbara utveckling och samhälle samt miljöförändringar i olika delar av världen övertid. Kursen geografi 2 är på 100p. Kurskod GEOGEO02.

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Om kursen geografi 2:

Under kursen geografi 2, får eleven fördjupade kunskaper inom det geografiska ämnet med utgångspunkt från geografi 1, där mer grundläggande delar inom geografin behandlades. Utöver utveckling av grundläggande kunskaper i geografiämnet, får eleven exempelvis lära sig använda olika verktyg och metoder för bland annat informationsinsamling samt databearbetning. 

Centralt innehåll i kursen geografi 2:

  • Samhällsplanering i ett rumsligt perspektiv kopplat till befolkningsutveckling och befolkningsprognoser, markanvändningsfrågor och hållbar utveckling.
  • Lokalisering av bebyggelse och infrastruktur samt olika perspektiv på hållbar utveckling. Miljökonsekvensbeskrivning, regionalpolitik, fysisk planering och andra planeringsformer och metoder som samhället kan använda för att påverka och styra rumslig utveckling.
  • Stadsplanering och frågan om hållbara städer. Städernas snabba tillväxt i relation till miljöproblem, segregering och behov av planering, till exempel lokalisering av bostadsområden, energianvändning och infrastruktur. Urbana ekosystemtjänster.
  • Lokalsamhället i ett globalt perspektiv. Näringsliv och företag som miljöaktörer i en global ekonomi och den globala ekonomins påverkan på lokalsamhället. Olika aktörers miljöpolicy, etik och produktion i relation till uppförandekoder och miljömärkning.
  • Turismnäringen och dess påverkan på kulturell, ekonomisk och ekologisk utveckling i globalt och lokalt perspektiv.
  • Klimatförändringar, den globala spelplanen om strategier och modeller för klimatanpassning och utsläppsminskningar samt konsensusbyggande och intressedialoger.
  • Gränsöverskridande miljöproblem, till exempel luftföroreningar, klimatförändring och vattenfrågor i relation till gränsöverskridande planering och alternativa lösningar. Monitoring, planering och utveckling. Globala och nationella styrdokument samt lokala miljöpolicyer.
  • Samhällets sårbarhet och resiliens. Platsers och regioners sårbarhet inför naturgivna risker och hot. Risker och hot förknippade med det moderna samhällets specialisering inom teknik-, energi- och varuförsörjning samt hur sådana risker och hot kan förebyggas och bemötas.
  • Insamling och bearbetning av rumsliga data, till exempel genom fältstudier, exkursioner, laborationer och övningar. Värdering, analys och visualisering av rumsliga data. Bearbetning av data i datormiljö och med enkla statistiska metoder.
  • Framställning av tematiska kartor. Grunderna i geografiska informationssystem (GIS) och visualisering av geografisk information i karta. Digitala verktyg för lägesbestämning.

Vem kan läsa kursen geografi 2? 

Kursen geografi 2 är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Läs mer om behörighetskraven till att söka och studera kursen till geografi 2. Andra kurser inom ämnet geografi som du kan läsa på Iris är geografi 1.

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildningsorter

Utbildningen erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »