Privatjuridik

Vuxenutbildning

Kursen Privatjuridik är en kurs inom ämnet juridik som huvudsakligen behandlar civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga makten är fördelad och hur den utövas. Ämnet omfattar även internationell rätt, som belyser Sveriges förhållande till omvärlden och där tonvikten är lagd på Europarätt med EU-rätt. Kursen är på 100p. Kurskod JURPRI0.

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Utbildningen erbjuds på följande platser

Om kursen:

Undervisningen i ämnet juridik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska rättssystemet och förståelse av hur gällande lagar styr privatlivet, yrkeslivet och affärslivet. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av dagens samhällsliv samt stimulera dem till att verka för ett rättssystem som värnar alla människors lika värde.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Konstitutionell rätt samt straffrätt och processrätt. En översikt över de svenska grundlagarna och deras förhållande till EU-rätt och internationell rätt. En översikt över regler som rör brott och straff samt det svenska rättegångsväsendet.
  • Familjerätt och arvsrätt: regler som rör par- och familjerelationer samt arv, testamente och bodelning.
  • Avtalsrätt: hur avtal sluts samt deras rättsverkan.
  • Konsumenträtt och köprätt: regler som rör köp mellan konsument och näringsidkare, konsumentkrediter samt köp mellan privatpersoner.
  • Fastighetsrätt: regler som rör köp av fast egendom samt hyra och andra nyttjanderätter.
  • Arbetsrätt: arbetstagarens rättigheter och skyldigheter.
  • Skadeståndsrätt: regler som rör ersättningsskyldighet för den som orsakat en skada.
  • Försäkringsrätt: regler som rör försäkringar och hur de kan täcka uppkomna skador.
  • Obeståndsrätt för fysiska personer: regler som gäller när privatpersoner inte kan betala sina skulder.
  • Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

Vem kan läsa utbildningen?

Privatjuridik bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande. Det är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Läs mer om behörighetskraven.

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildningsorter

Utbildningen erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »