Automationsingenjör processindustri – Gävle, Malmö, Stockholm

Yrkeshögskolan | YH-program | 400 YH | CSN | Kostnadsfri

OBS! Ingen studiestart 2024

Sveriges industri genomgår för närvarande en stor omställning till automation, något som tillsammans med maskininlärning och AI kommer att vara avgörande för dess framtid. Men för att genomföra förändringarna behövs automationsingenjörer. Programmet Automationsingenjör erbjuds i Gävle, Malmö och Stockholm.

Låter
YH-programmet
intressant?

Ansök här »

Automationsingenjör, ett yrke som efterfrågas

Utbildningen till Automationsingenjör processindustri är platsbunden till en studieort, men undervisningen sker delvis online.

Du träffar dina studiekamrater på plats i Gävle, Malmö eller Stockholm. 2-3 dagar i veckan och tar del av föreläsningar som antingen ges på plats eller sänds online i realtid från någon av orterna.

Utbildningen är 80 veckor och erbjuds endast i heltidsstudietakt (100%). Det ingår LIA (praktik) med 20 veckor. Utbildningen är kostnadsfri och ger dig möjlighet att söka studielån via CSN.

Vi kommer tyvärr inte att starta denna utbildning hösten 2023. Årskurs två kommer läsa sitt avslutande år på utbildningen som planerat.

Studera Automationsingenjör processindustri - Gävle, Malmö, Stockholm | Yrkeshögskolan | YH-program | Iris.se

Automationsingenjör processindustri   /  Program  /  2 år  /  400 YH  /  Helfart  /  Distans  /  Programmets innehåll  /  Programmets upplägg  /  Behörighet  /  Ansök här

Vad är en automationsingenjör?

Automationsingenjör är ett yrke som kräver kunskaper inom flera olika områden: programmering, projektledning, automationsteknik och systemintegration. Det passar dig med analytisk förmåga som gillar problemlösning och är intresserad av teknik och programmering.

En automationsingenjör ska kunna hantera olika styrsystem kopplade till driften av processanläggningar. Det handlar om allt ifrån felsökning och testning, till driftsättning, systemintegrationer och effektivisering av befintlig tillverkning. Men också om kravställning, projektering och dokumentation.

Automationsingenjören ska kunna gå in och bedriva underhållsarbete och göra processkartläggningar för att se var och hur produktionen skulle kunna förbättras. En förbättring av driften är ett omfattande arbete där helhetsperspektiv krävs:

Hur påverkas övriga delar av produktionen om en ändring införs? Hur genomförs ändringar med minimala produktionsstopp? Kort sagt så är du är en viktig del i att bidra till framtidens industri.

Varför ska du läsa till automationsingenjör?

För den som läser till automationsingenjör ser framtiden minst sagt ljus ut. YH-utbildningarna tas fram i samarbete med arbetsgivare och branschorganisationer, och antalet utbildningsplatser avgörs av arbetsmarknadens behov.

Automationsingenjörens roll är avgörande för en mer hållbar industriproduktion samt för förbättringen av processer kopplade till exempelvis vatten och avlopp (VA) samt energi. Ju mer man kan effektivera och automatisera, desto mer kan vi minska vår energiförbrukning. Processindustrin handlar ju inte bara om att tillverka konsumtionsvaror utan också, exempelvis, om att arbeta mot en mer effektiv och miljövänlig energiproduktion.

Allt som går att automatisera, kommer att automatiseras – därför är behovet automationsingenjörer stort hela Sverige och rör många olika branscher. Men idag råder brist på de automationsingenjörer som behövs för att göra jobbet och det är därför du ska läsa till automationsingenjör.

Programmets upplägg

DCS

Kursen ska ge kunskaper om hur DCS används för att verifiera och samordna uppgifter och processer i stora anläggningar. Kursen ska även ge kunskaper om hur DCS-programmering minskar risken för att mindre processfel påverkar hela systemet. Därtill ska kursen ge kunskaper om felåtgärder.

Kursen omfattar 40 YH-poäng

Elkonstruktion inom processindustrin

Kursen ger dig färdigheter i konstruktionen av el- och styrsystem. Du lär dig att tillämpa instrument såsom tryck- och flödesmätare. I praktiska övningar skapas projekt där du lär dig att koppla samman produktionsutrustning. Därtill ger kursen dig färdigheter i säkerhets- och underhållsarbete.

Kursen omfattar 25 YH-poäng 

Produktionsprocesser och hållbar utveckling

Kursen ger dig teoretiska kunskaper om processer som präglar industriell tillverkning samt förståelse för hur de skiljer sig åt inom olika branscher. Kursen förankrar produktions- och materialflödesstrukturer i verkliga exempel och ger kunskaper om hur dessa övervakas och kontrolleras. Därtill ger kursen kunskaper om uppbyggnad och kartläggning av systemarkitektur samt miljöaspekter kopplade till industriell automation.

Kursen omfattar 20 YH-poäng

Automationsteknik

Kursen ska ge teoretiska kunskaper om ett automationssystems beståndsdelar samt hur resan från konstruktion till driftsättning sker. Kursen ska introducera automationsprogrammering för system som DCS, PLC, SCADA och HMI samt ge en orientering i hur automationsteknik kan skilja sig åt inom olika industrier, med särskilt fokus på processindustrin. Därtill ska kursen ge kunskaper om vad som sker inom den tekniska utvecklingen samt hur Industri 4.0 påverkar arbetssättet.

Kursen omfattar 15 YH-poäng

Styr- och reglerteknik inom processindustrin

Kursen ger dig praktiska färdigheter i hur styr- och reglerteknik tillämpas inom processindustrin. Du får kunskap om hur signaler skickas, mäts och jämförs i reglercentraler. Därtill ger kursen dig kunskap om hur övervakningen sker i olika system samt hur dessa system installeras och interagerar med varandra.

Kursen omfattar 25 YH-poäng

Programmeringsmetodik

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i programmeringsmetodik genom att introducera olika programspråk som används inom industriell automation. Du får kunskap i problemlösning utifrån objektorienterad programmering samt förståelse för hur gränssnitt utformas. Kursen bedrivs delvis på engelska då industriprogrammering och tillhörande undervisningsmaterial till stora delar är på engelska.

Kursen omfattar 20 YH-poäng

PLC- och HMI-programmering

Kursen ger dig praktiska kunskaper om hur industrianläggningar styrs och driftsätts med PLC programmering. Du får även kunskap om hur kommunikationen mellan PLC och HMI sker. Därtill ger kursen dig kunskap om användarvänlighet, problemlösning och utvärdering av befintliga system. Kursen bedrivs delvis på engelska då programvaran och undervisningsmaterialet till stora delar är på engelska.

Kursen omfattar 45 YH-poäng

SCADA-programmering

Kursen ger dig grundläggande färdigheter i monitorering och kontroll av fabriksmiljöer. Kursen ger dig kunskaper om insamling och utvärdering av uppgifter i realtid med hjälp av SCADA som interaktionsverktyg. Därtill får du kunskaper om hur insamlade uppgifter överförs till datorsystem och därefter presenteras i grafisk eller textmässig form. Kursen bedrivs delvis på engelska då programvaran och undervisningsmaterialet till stora delar är på engelska.

Kursen omfattar 25 YH-poäng

Industriella automationssystem

Kursen ger dig en introduktion till industriella automationssystem och ger kunskaper om hur processen från konstruktion till driftsättning ser ut. Kursen ger dig förståelse för den tekniska utvecklingen samt hur automationssystem skiljer sig åt i olika industrier. Därtill får du kunskaper om felsökning samt förbereds att arbeta utifrån gällande lagstiftning och säkerhetsföreskrifter.

Kursen omfattar 2 YH-poäng

Systemintegration och kommunikationsgränssnitt

Kursen ger dig kunskaper om industriell datakommunikation och digital överföring. Du får kunskap om nätverksteknologier såsom Ethernet och fältbussar. Därtill ger kursen dig kunskaper om nätverkskomponenter.

Kursen omfattar 20 YH-poäng

Drift och underhåll

Kursen ger dig praktiska kunskaper i drift och övervakning inom industriell automation. Du får kunskaper om driftsättning av automationssystem samt överordnade systems betydelse och användning. Därtill ger kursen dig kunskaper om funktionsflöden i förhållande till styrsystem.

Kursen omfattar 20 YH-poäng

LIA

Den första LIA-perioden ger dig en introduktion till den framtida yrkesrollen med fokus på elkonstruktion. Du fördjupar dina kunskaper och färdigheter från kursen i elkonstruktion och får en inblick i företagets verksamhet.

Kursen fördjupar de kunskaper som du har har skaffat dig under utbildningen. Kursen ger dig grundläggande färdigheter i service och underhåll av automationssystem samt enklare programmering av styrsystem. Därtill utvecklar kursen dina kunskaper i ritnings- och schemaläsning samt ger praktiska kunskaper om rutiner och säkerhetsföreskrifter på den arbetsplats där LIA-perioden genomförs.

Kursen omfattar 100 YH-poäng

Examensarbete

Kursen ger dig färdigheter i att arbeta med processanläggningsprojekt på ett företag. Syftet med projektet är att du ska visa prov på de kunskaper som kurserna i utbildningen har resulterat i. Kursen ska även fördjupa din kommunikationsförmåga och självledarskap.

Kursen omfattar 20 YH-poäng

Programmets innehåll

 • Förstå system och analysera hur förändringar i en del av processen påverkar andra delar i produktionen.
 • Hantera processer för industriell tillverkning, effektivisering och hållbar produktion, automations- och systemintegreringar i processanläggningar.
 • Ha kunskaper om insamling och utvärdering av uppgifter i realtid och programmeringsmetodik och programspråk som används inom industriell programmering.
 • Arbeta utifrån kravspecifikationer för automationssystem, test, övervakning och driftsättning av enklare el- och automationsanläggningar.

Ansökan och behörighet

Så här kompletterar du din ansökan

Du kompletterar din ansökan till våra utbildningar genom att logga in på ditt konto på YH-antagningen.
Du klickar på den blåa knappen “Till din ansökan” uppe i menyn.
Därefter laddar du upp dina ansökningshandlingar, till exempel betyg eller andra dokument som styrker din behörighet.

Behörighet

För att bli behörig till utbildningarna behöver du uppfylla två delar: grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Med grundläggande behörighet menas allmän behörighet till studier på yrkeshögskolan. Det betyder att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Det finns flera olika sätt för dig att uppfylla kraven.

Du är behörig att antas till en utbildning om du:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till motsvarande utbildning där.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller genom någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver grundläggande behörighet krävs även särskild behörighet. För utbildningarna till Automationsingenjör på Iris behöver du ha läst nedan kurser för att uppnå särskild behörighet:

 • Matematik 2
 • Engelska 5
 • Ellära 1 eller Praktisk ellära
 • Programmering 1 eller Programmerbara styrsystem

Om du inte uppfyller de specifika förkunskapskraven så kan du fortfarande bli behörig, kontakta oss så hjälper vi dig!

Reell kompetens

Om du saknar gymnasieexamen eller motsvarande kan du uppfylla formell behörighet till yrkeshögskolan genom så kallad reell kompetens. Med reell kompetens menas att dina tidigare sysselsättningar, oavsett om det är från arbete, studier eller utlandsvistelser, vägs samman i din ansökan om bedömning av reell kompetens. Du kan ansöka om bedömning av reell kompetens för både grundläggande och särskild behörighet. Detta gäller även för de specifika förkunskapskraven för respektive utbildning.

20%-regeln

Behörighet enligt 20%-regeln innebär att vi i vissa, specifika fall har möjlighet att frångå behörighetskraven så att du, även om du inte uppfyller kraven, kan bli behörig till utbildningen. En förutsättning är dock att du bedöms:

 1. kan tillgodogöra dig utbildningen
 2. kunna klara det yrke som utbildningen leder till

Båda två delarna måste vara uppfyllda för att du ska kunna anses behörig enligt 20%-regeln. Upp till 20 procent av de studerande får antas till en utbildning trots att de inte uppfyller kraven på behörighet och/eller eventuella krav på särskilda förkunskaper.

Vi kan basera behörighet enligt 20%-regeln kring exempelvis tidigare arbete eller studier som är relevanta för utbildningen eller området. Ett annat alternativ är att du har utvecklat färdigheter på egen hand genom hobbies eller projekt som är relevanta för området, eller att du gjort ett mycket bra resultat i urvalsprocessen.

För att ansöka om behörighet om 20%-regeln, ladda ner blanketten Ansökan om 20%-regeln här. Komplettera sedan din ansökan med din ifyllda blankett.

Urval om för många ansöker

Ibland får vi fler behöriga sökande än vad vi kan erbjuda platser till. Då gör vi ett urval genom att samtliga behöriga får utföra skriftligt test i programmering. Testet går inte att träna på i förväg.

Vi räknar samman ditt testresultat med dina betyg i ämnena:

 • Matematik 2 samt Programmering 1/ Programmerbara styrsystem

Det går att göra omprövning på dessa kurser om du behöver höja ditt betyg. Ta kontakt med Komvux i din hemkommun för prövning.
Ledningsgruppen fattar det slutgiltiga beslutet om vilka som antas till utbildningen.

Våra samarbetspartners

Deterministic

Needefy

Sigma Industry

Frågor och svar kring Iris YH

Här hittar du svar på våra vanligaste frågor kring Iris Yrkeshögskola!

Studera Automationsingenjör processindustri - Gävle, Malmö, Stockholm | Yrkeshögskolan | YH-program | Iris.se

Varför startar inte YH-utbildningen till Automationsingenjör hösten 2023?

Vi har haft svårt att fylla klasserna i utbildningen och trenden med få sökanden fortsätter tyvärr.
Ansökningskraven är höga och cirka 40% av de sökande uppfyller ansökningskraven. Utfallet från våra tidigare starter visar att hälften av de som erbjuds plats tackar nej och även efter utbildningsstart förekommer avhopp. Mot bakgrund av detta uppskattar vi att antalet studerande kommer bli för få och vi har tyvärr beslutat att inte starta utbildningen på nytt hösten 2023. Årskurs två kommer dock läsa sitt avslutande år på utbildningen som planerat.

Varför startar inte YH-utbildningen till Vätgasingenjör hösten 2023?

Det här är en utbildning i framkant, men också en utbildning med höga antagningskrav. Vi har haft svårt att få tillräckligt många sökande till den och vi väljer därför att stänga ansökan för detta år tyvärr. Under året kommer vi fortsätta undersöka alternativ för start och behåller därför möjligheten att starta utbildningen hösten 2024. Vi uppdaterar informationen här på hemsidan så snart vi har besked.

Kan jag få omställningsstudiestöd för YH studier?

Ja, det går att söka stödet för YH-studier. Stödet riktar sig till personer som är mitt i arbetslivet och som vill vidareutbilda och kompetensutveckla sig. Med stödet är det möjligt att få 80 procent av lönen i bidrag upp till ett visst maxbelopp, det finns också möjlighet att låna pengar. Läs mer om omställningsstudiestödet här »

Vad är LIA (lärande i arbete)?

Lärande i arbete är en praktikperiod som görs ute i arbetslivet hos en av våra samarbetspartners. Du får under handledning möjlighet att utveckla sina kunskaper från utbildningen och du får även värdefull praktisk erfarenhet från yrkesrollen som gör att du enklare får jobb efter utbildningen.

Kan jag arbeta samtidigt som jag studerar på Iris YH?

Studier på våra långa yh-utbildningar är på heltid. Det går att kombinera med ett mindre extrajobb om du är strukturerad och motiverad, men det går inte att kombinera med ett heltidsjobb.

Kan jag söka studiemedel?

Ja, alla våra YH-utbildningar är studiemedelsberättigade. Du kan söka studiestöd från CSN för hel- eller deltidsstudier. När du har kommit in på din utbildning kommer du att få mer information från oss kring hur du gör för att ansöka. Du kan också läsa mer på CSN.

Vad kostar det?

Våra utbildningar är kostnadsfria och allt kursinnehåll får du tillgång till via vår digitala lärplattform. Litteratur utöver det bekostas själv av studenten. Ibland finns böckerna att låna eller köpa begagnade böcker av före detta studenter.

När får jag besked om jag blivit antagen?

I början av sommaren skickas ett antagningsbesked ut från antagningssystemet till samtliga sökande, du behöver logga in för att se ditt besked. Alla som har sökt får detta mejl. Där finns mer information om reservplatser och övrig information.

Hur ökar jag mina chanser att komma in?

Genom att göra våra tester som är en del av rekryteringen! Testerna ger dig värdefulla poäng i urvalet och ökar dina chanser. Vi arbetar med tester som både testar din kunskap inom områden som är relevanta för utbildningen samt tester som utvärderar förmågor och kompetenser som är relevanta för den kommande yrkesrollen.

Hur vet jag om jag är behörig?

Vi bedömer ansökningar löpande under våren, så skicka in din ansökan så fort som möjligt. När vi gjort en första bedömning av din behörighet kommer du att få ett besked via antagningssystemet. Om vi saknar underlag för att göra dig behörig kommer vi att begära in kompletterande dokument.

Kan jag söka flera utbildningar?

Ja, du kan söka flera olika utbildningar. När du fått ditt antagningsbesked behöver du dock bestämma dig för vilken utbildning du helst vill gå.

Hur ansöker jag och kompletterar min ansökan?

Du ansöker här via vårt antagningssystem. Först skapar du ett konto, därefter laddar du upp de dokument som behövs för att vi ska kunna bedöma din behörighet. Klicka på den utbildningen du är intresserad av och sedan på ”Ansök”.

Du  kompletterar du din ansökan till våra utbildningar genom att logga in på ditt konto på YH-antagningen.
Du klickar på den blåa knappen “Till din ansökan” uppe i menyn.
Därefter laddar du upp dina ansökningshandlingar, till exempel betyg eller andra dokument som styrker din behörighet.

Intresseanmälan YH-kurs

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Studera Automationsingenjör processindustri - Gävle, Malmö, Stockholm | Yrkeshögskolan | YH-program | Iris.se

Ansök till programmet Automationsingenjör processindustri på Iris YH

Studera programmering, projektledning, automationsteknik och systemintegration i Gävle, Malmö eller Stockholm på Iris Yrkeshögskola!

Ansök »

Nyheter inom Iris Yrkeshögskola

Kontakt Yrkeshögskolan

Telefon och telefontider

 010-516 23 00

Ordinarie telefontid
Måndag 9-12
Onsdag 13-15

Vecka 27-31
Sommarstängt

Utbildningsledare Automationsingenjör Processindustri
Carl Alfvengren
0735 441 861
carl.alfvengren@iris.se

Har du frågor om behörighet?
Maila till antagning.yh@iris.se

Vi har besvarat de vanligaste frågorna här.

Translate »