Vätgasingenjör – Göteborg, Skellefteå, Stockholm

Yrkeshögskolan | YH-program | 400 YH | CSN | Kostnadsfri

OBS! Ingen studiestart 2024

Vätgas ses som en avgörande faktor för att klara den gröna omställningen i framtiden där EU har som mål att bli klimatneutralt till år 2050. Vätgas har en nyckelroll att spela inom tre stora segment: transport, energi och industri. Den svenska vätgasmarknaden spås fyrdubblas till år 2030. Utbildningen Vätgasingenjör erbjuds i Göteborg, Skellefteå och i Stockholm.

Låter
YH-programmet
intressant?

Ansök här »

Vätgasingenjör – ett yrke för dig som gillar energiteknik och framtidens hållbara lösningar inom energisektorn

Utbildningen till Vätgasingenjör är platsbunden till en studieort, men undervisningen sker delvis online. Du träffar dina studiekamrater på plats 2 dagar i veckan och tar del av föreläsningar som antingen ges på plats eller sänds online i realtid från någon av utbildningens orter, Göteborg, Skellefteå eller Stockholm.

Utbildningen är 80 veckor och erbjuds endast i heltidsstudietakt (100%). Det ingår LIA (praktik) med 20 veckor. Utbildningen är kostnadsfri och ger dig möjlighet att söka studielån via CSN.

Vi kommer tyvärr inte att starta denna utbildning hösten 2023. Eventuell kursstart sker hösten 2024.

Studera Vätgasingenjör - Göteborg, Skellefteå, Stockholm | Yrkeshögskolan | YH-program | Iris.se

Vätgasingenjör processindustri   /  Program  /  2 år  /  400 YH  /  Helfart  /  Distans  /  Programmets innehåll  /  Programmets upplägg  /  Behörighet  /  Ansök här

Vad är vätgas?

Vätgas är en energibärare, precis som elektricitet; och en flexibel sådan, då den kan produceras ur alla typer av energikällor och användas för att lagra, transportera och tillhandahålla energi. Utsläppen från transportsektorn i form av koldioxid, kväveoxider och partiklar kan minskas genom att lagra vätgas i bränsleceller och omvandla vätgasens kemiska energi till elektricitet och värme. På så sätt består utsläppen enbart av vattenånga.

Grönt stål genom vätgas

Vätgas kan användas för att framställa grönt stål. Tanken är en 100%-fossilfri stålindustri genom att byta ut kol och koks mot fossilfri vätgas. Sverige är redan idag är ett föregångsland med forskningsprojektet HYBRIT som skapats av Vattenfall, LKAB och SSAB. Vätgasmarknaden i Sverige förväntas bli fyrdubblad till år 2030, där målsättningen är att ha en fullskalig produktion av grönt stål år 2035.

Programmets upplägg

Ekonomi och affärsmodeller

De studerande ska förstå hur affärsmannaskap och det personliga agerandet på kort och lång sikt påverkar kunders uppfattning om verksamheten. Kursens syfte är att ge de studerande kunskap om affärsmodeller för vätgas samt planera för vätgasproduktionen utifrån aspekter som tidpunkt, effektivitet och ekonomi. Därtill ska de få fördjupa sig i möjligheter att optimera vätgasproduktion och transport.

Kursen omfattar 25 YH-poäng.

Elektrolys och elektrokemi

Kursen ska ge gedigen kunskap inom ämnet elektrolys och elektrokemi. De studerande ska få möjlighet att bekanta sig med elektrolysörer och lära sig om bland annat teknik, storlek och modeläritet kopplat till detta. Därtill ska de få förståelse för hur optimering av elektroner går till.

Kursen omfattar 20 YH-poäng.

En digitaliserad och automatiserad karriär

Kursen ska ge studerande kunskaper om dagens arbetsmarknad och hur den påverkas av digitalisering och automatisering. Vidare ska de studerande få inblick i yrkesrollens framväxt och möjliga utveckling i framtiden. Särskilt fokus läggs vid hur nya teknologier som t.ex. AI, Internet of Things och Big data förändrat branschstrukturer. De studerande får både insikter och verktyg för att hålla sig uppdaterade i en yrkesroll med hög förändringstakt.

Kursen omfattar 10 YH-poäng.

Examensarbete

Kursen ska fördjupa de studerandes kunskaper om vätgas. Examensarbetet kan med fördel genomföras i samarbete med den arbetsgivare där de studerande ska genomföra sin LIAperiod, exempelvis som en förstudie. Kursen redovisas i form av en vetenskaplig rapport. Syftet med examensarbetet är att de studerande ska få visa prov på kunskaper och färdigheter som de tillägnat sig under utbildningen. Kursen ska fördjupa de studerandes ämneskunskap inom valt område samt bidra till en ökad förståelse för yrkesrollen. De studerande ska få färdigheter i att granska källor och inhämta relevant information från rapporter. Därtill ska de kunna planera och strukturera upp sin arbetsprocess för att nå uppsatt mål.

Kursen omfattar 30 YH-poäng.

Integration mot elnätet

Kursens syfte är att undersöka vätgasens möjligheter för elnätet. De studerande ska få kunskap om hur frekvensreglering används samt hur stabilitet i elnätet skapas genom energilagring med hjälp av vätgas. Vidare ska de få förståelse för hur ökad andel förnybar energi genom sol, vind och vatten påverkar elnätet i form av ojämnare energitillförsel samt hur vätgas kan hjälpa till att utjämna toppar och dalar i elnätet.

Kursen omfattar 15 YH-poäng.

Introduktion till vätgas

Kursen ska ge en introduktion till vätgas, både en kortare historisk överblick och kring vilken roll vätgasen har i dagens samhälle. De studerande ska få kunskap om hur vätgas används inom främst transport, energi- och industrisektorerna samt hur vätgas kan bidra till ett fossilfritt samhälle. Kursen går också igenom EU:s vätgasstrategi och hur strategierna i den kan användas vid planering av vätgasanvändning samt vätgasens roll i elkraftsystemet.

Kursen omfattar 15 YH-poäng.

Juridik och säkerhet för vätgas

Kursens syfte är att ge förståelse kring de regelverk och standarder som finns att förhålla sig till vid arbete med vätgas. Därtill ger kursen kunskap i arbetsmiljö- och säkerhetsarbete i både vätgasanläggningen och vätgastransportkedjan. De studerande ska få verktyg att tillsammans undersöka avsaknaden av säkerhetsföreskrifter som finns för vätgasanläggningar och föreslå sätt på vilket ett nationellt regelverk kan arbetas fram. De ska också lära sig identifiera förbättringsmöjligheter vid upptäckt av brister i säkerhetsarbetet. I kursen får de studerande djupare kunskap kring EU-direktiven och bland annat hur förnybarhetsdirektivet (Red III) kan påverka gröna vätgassatsningar i Sverige.

Kursen omfattar 25 YH-poäng.

LIA 1

Kursen syftar till att ge de studerande tillfälle att praktiskt tillämpa de kunskaper som de anskaffat sig i studierna samt möjlighet att förankra och fördjupa dessa. Detta innefattar bland annat praktisk kunskap om verktyg och processer och inblick i ansvars- och arbetsuppgifter kopplat till yrkesrollen. De studerande ska, under handledning, få möjlighet att fördjupa de kunskaper och färdigheter som de tillägnat sig under utbildningen samt utföra enklare arbetsuppgifter och uppdrag i verksamheten.

Kursen omfattar 40 YH-poäng.

LIA 2

Kursen ska ge fördjupande kunskaper inom ämnesområdet och branschen i form av praktisk erfarenhet på en arbetsplats. De studerande ska kunna använda relevanta metoder och verktyg i sitt arbete samt leda ett mindre projekt eller del av projekt. Vidare ska de få fördjupad förståelse för möjligheter och utmaningar en vätgasingenjör ställs inför i sitt arbete samt verktyg att kunna hantera dessa. LIA 2 ska ge de studerande förutsättningar att framgångsrikt arbeta och verka som vätgasingenjör.

Kursen omfattar 60 YH-poäng.

Läckage, detekteringsteknik och inertering

Kursen syfte är att ge de studerande förståelse för säkerhetsutmaningar inom vätgasbranschen, bland annat gällande explosionsrisk, läckage och osynlig flamma. Vidare ska kursen ge kunskap om detekteringstekniker för vätgasläckage samt kunskap om risker om vätgasläckage skulle ske.

Kursen omfattar 20 YH-poäng.

Projektering och planering av vätgasanläggning

Kursens syfte är att ge de studerande grundläggande kunskap i hur projektering och planering av en vätgasproduktionsanläggning går till, bland annat med hänsyn till kraftförsörjningsprofil och energikällor. De studerande ska få insikt i hur man projekterar utifrån ett användarperspektiv. Vidare ska de kunna utföra tid- och resursplanering av vätgasprojekt. Därtill ska de få förståelse för hur man kan skala upp och ner produktionen för att slippa stänga ner anläggningen samt jämföra centraliserad och decentraliserad vätgasproduktion.

Kursen omfattar 30 YH-poäng.

Sektorkoppling med vätgas

Kursen ger kunskap om hur sektorkoppling fungerar och vilka möjligheter och begränsningar som finns. Vidare ska de studerande kunna analysera hur elproduktion genom vätgas kan gå till och vilka utmaningar som finns med det. De studerande ska få förståelse för vattenåtgång vid elektrolys vid bland annat havsbaserad vindkraft och problematik med avsaltning av havsvatten.

Kursen omfattar 20 YH-poäng.

Vätgasdistribution

Kursen berör två olika delar av vätgasdistribution. I den första delen får de studerande lära sig om de regelverk som finns vid vätgasdistribution, så som AFS och tryckklasser. Den andra delen berör bland annat trycksatta ledningar, rörledning, fortlöpande tillsyn och besiktning.

Kursen omfattar 30 YH-poäng.

Vätgaslagring

Kursen ger kunskap om de olika tekniker som finns för att lagra vätgas, så som bränslecellsteknik, bränslekonvertering, pipelines, trycksatta lager, Lined Rock Cavern (LRC) och likvifieringsprocess kunskap om vilken som passar för vilket ändamål samt möjlighet att testa på några av dessa tekniker. Vidare ska de studerande få förståelse för hur vätgas kan användas som energilager för att lagra större mängder energi från exempelvis vatten, vindkraft och sol.

Kursen omfattar 30 YH-poäng.

Vätgasproduktion och vätgasanvändning

Kursen går igenom de olika framställningsprocesser som finns för produktion av vätgas, med stort fokus på elektrolys. De studerande ska få djupgående kunskap om den kemiska process som elektrolys innebär samt färdigheter att kunna jämföra olika elektrolysörer samt deras för- och nackdelar. Kursen går igenom de olika framställningsprocesser som finns för produktion av vätgas, med stort fokus på elektrolys. De studerande ska få djupgående kunskap om den kemiska process som elektrolys innebär samt färdigheter att kunna jämföra olika elektrolysörer samt deras för- och nackdelar.

Kursen omfattar 30 YH-poäng.

Programmets innehåll

 • Förstå kemiska processer som används i vätgasframställning, exempelvis elektrokemi för energilagring och skillnaden i vätgasframställning utifrån hållbar och icke hållbar tillverkning.
 • Ha kunskap om kärnkomponenter vid vätgastillverkning, såsom elektrolysören, samt vilka material som används i vätgasframställning, såsom metan och ammoniak.
 • Veta hur interaktionen mellan vätgas, naturgas och elnät sker samt utmaningarna och möjligheterna med storskaliga vätgasprojekt.
 • Förståelse hur vätgas används inom främst transport, energi- och industrisektorerna samt energilagring genom elektrokemi, i bland annat batterier och bränsleceller.

Ansökan och behörighet

Så här kompletterar du din ansökan

Du kompletterar din ansökan till våra utbildningar genom att logga in på ditt konto på YH-antagningen.
Du klickar på den blåa knappen “Till din ansökan” uppe i menyn.
Därefter laddar du upp dina ansökningshandlingar, till exempel betyg eller andra dokument som styrker din behörighet.

Behörighet

För att bli behörig till utbildningen till Vätgasingenjör behöver du uppfylla två delar: grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Med grundläggande behörighet menas allmän behörighet till studier på yrkeshögskolan. Det betyder att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Det finns flera olika sätt för dig att uppfylla kraven.

Du är behörig att antas till en utbildning om du:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till motsvarande utbildning där.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller genom någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver grundläggande behörighet krävs även särskild behörighet. För utbildningen till Vätgasingenjör på Iris behöver du ha läst nedan kurser för att uppnå särskild behörighet:

 • Kemi 1
 • Kemi 2
 • Matematik 2

Om du inte uppfyller de specifika förkunskapskraven så kan du fortfarande bli behörig, kontakta oss så hjälper vi dig!

Reell kompetens

Om du saknar gymnasieexamen eller motsvarande kan du uppfylla formell behörighet till yrkeshögskolan genom så kallad reell kompetens. Med reell kompetens menas att dina tidigare sysselsättningar, oavsett om det är från arbete, studier eller utlandsvistelser, vägs samman i din ansökan om bedömning av reell kompetens. Du kan ansöka om bedömning av reell kompetens för både grundläggande och särskild behörighet. Detta gäller även för de specifika förkunskapskraven för respektive utbildning.

20%-regeln

I dagsläget finns det ingen möjlighet att bli behörig via 20 % regeln.

Urval om för många ansöker

Ibland får vi fler behöriga sökande än vad vi kan erbjuda platser till. Då gör vi ett urval genom att samtliga behöriga får utföra skriftligt test inom utbildningens inriktning och karaktär. Testet går inte att träna på i förväg.

Vi räknar samman ditt testresultat med dina betyg i ämnena:

 • Matematik 2 samt Kemi 2

Det går att göra omprövning på dessa kurser om du behöver höja ditt betyg. Ta kontakt med Komvux i din hemkommun för prövning.
Ledningsgruppen fattar det slutgiltiga beslutet om vilka som antas till utbildningen.

Våra samarbetspartners

Metacon

H2 Green Steel

Catator

Falkenberg Energi

H2X

ABB

RISE

WSP

SSAB

H & O

Plagazi

Hybrit

PowerCell

Frågor och svar kring Iris YH

Här hittar du svar på våra vanligaste frågor kring Iris Yrkeshögskola!

Studera Vätgasingenjör - Göteborg, Skellefteå, Stockholm | Yrkeshögskolan | YH-program | Iris.se

Varför startar inte YH-utbildningen till Automationsingenjör hösten 2023?

Vi har haft svårt att fylla klasserna i utbildningen och trenden med få sökanden fortsätter tyvärr.
Ansökningskraven är höga och cirka 40% av de sökande uppfyller ansökningskraven. Utfallet från våra tidigare starter visar att hälften av de som erbjuds plats tackar nej och även efter utbildningsstart förekommer avhopp. Mot bakgrund av detta uppskattar vi att antalet studerande kommer bli för få och vi har tyvärr beslutat att inte starta utbildningen på nytt hösten 2023. Årskurs två kommer dock läsa sitt avslutande år på utbildningen som planerat.

Varför startar inte YH-utbildningen till Vätgasingenjör hösten 2023?

Det här är en utbildning i framkant, men också en utbildning med höga antagningskrav. Vi har haft svårt att få tillräckligt många sökande till den och vi väljer därför att stänga ansökan för detta år tyvärr. Under året kommer vi fortsätta undersöka alternativ för start och behåller därför möjligheten att starta utbildningen hösten 2024. Vi uppdaterar informationen här på hemsidan så snart vi har besked.

Kan jag få omställningsstudiestöd för YH studier?

Ja, det går att söka stödet för YH-studier. Stödet riktar sig till personer som är mitt i arbetslivet och som vill vidareutbilda och kompetensutveckla sig. Med stödet är det möjligt att få 80 procent av lönen i bidrag upp till ett visst maxbelopp, det finns också möjlighet att låna pengar. Läs mer om omställningsstudiestödet här »

Vad är LIA (lärande i arbete)?

Lärande i arbete är en praktikperiod som görs ute i arbetslivet hos en av våra samarbetspartners. Du får under handledning möjlighet att utveckla sina kunskaper från utbildningen och du får även värdefull praktisk erfarenhet från yrkesrollen som gör att du enklare får jobb efter utbildningen.

Kan jag arbeta samtidigt som jag studerar på Iris YH?

Studier på våra långa yh-utbildningar är på heltid. Det går att kombinera med ett mindre extrajobb om du är strukturerad och motiverad, men det går inte att kombinera med ett heltidsjobb.

Kan jag söka studiemedel?

Ja, alla våra YH-utbildningar är studiemedelsberättigade. Du kan söka studiestöd från CSN för hel- eller deltidsstudier. När du har kommit in på din utbildning kommer du att få mer information från oss kring hur du gör för att ansöka. Du kan också läsa mer på CSN.

Vad kostar det?

Våra utbildningar är kostnadsfria och allt kursinnehåll får du tillgång till via vår digitala lärplattform. Litteratur utöver det bekostas själv av studenten. Ibland finns böckerna att låna eller köpa begagnade böcker av före detta studenter.

När får jag besked om jag blivit antagen?

I början av sommaren skickas ett antagningsbesked ut från antagningssystemet till samtliga sökande, du behöver logga in för att se ditt besked. Alla som har sökt får detta mejl. Där finns mer information om reservplatser och övrig information.

Hur ökar jag mina chanser att komma in?

Genom att göra våra tester som är en del av rekryteringen! Testerna ger dig värdefulla poäng i urvalet och ökar dina chanser. Vi arbetar med tester som både testar din kunskap inom områden som är relevanta för utbildningen samt tester som utvärderar förmågor och kompetenser som är relevanta för den kommande yrkesrollen.

Hur vet jag om jag är behörig?

Vi bedömer ansökningar löpande under våren, så skicka in din ansökan så fort som möjligt. När vi gjort en första bedömning av din behörighet kommer du att få ett besked via antagningssystemet. Om vi saknar underlag för att göra dig behörig kommer vi att begära in kompletterande dokument.

Kan jag söka flera utbildningar?

Ja, du kan söka flera olika utbildningar. När du fått ditt antagningsbesked behöver du dock bestämma dig för vilken utbildning du helst vill gå.

Hur ansöker jag och kompletterar min ansökan?

Du ansöker här via vårt antagningssystem. Först skapar du ett konto, därefter laddar du upp de dokument som behövs för att vi ska kunna bedöma din behörighet. Klicka på den utbildningen du är intresserad av och sedan på ”Ansök”.

Du  kompletterar du din ansökan till våra utbildningar genom att logga in på ditt konto på YH-antagningen.
Du klickar på den blåa knappen “Till din ansökan” uppe i menyn.
Därefter laddar du upp dina ansökningshandlingar, till exempel betyg eller andra dokument som styrker din behörighet.

Intresseanmälan YH-kurs

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Studera Vätgasingenjör - Göteborg, Skellefteå, Stockholm | Yrkeshögskolan | YH-program | Iris.se

Ansök till programmet Vätgasingenjör på Iris YH

Studera vätgasdistribution, vätgaslagring, vätgasproduktion och vätgasanvändning i Göteborg, Skellefteå eller Stockholm på Iris Yrkeshögskola!

Ansök »

Nyheter inom Iris Yrkeshögskola

Kontakt Yrkeshögskolan

Telefon och telefontider

 010-516 23 00

Ordinarie telefontid
Måndag 9-12
Onsdag 13-15

Vecka 27-31
Sommarstängt

Utbildningsledare Vätgasingenjör
Carl Alfvengren
0735 441 861
carl.alfvengren@iris.se

Har du frågor om behörighet?
Maila till antagning.yh@iris.se

Vi har besvarat de vanligaste frågorna här.

Translate »